આખરી છાપું.

રણની નજીક જ આવેલા એક રડ્યા-ખડ્યા નેસડામાં ઠંડીએ બધાંના ડીલને પણ જકડી લીધાં....

0 views wordpress.com

Interest

Mental Health
Discovered by <a href="/stumbler/kjthaker">Krishnakumar Thaker</a><br/>on Nov 13, 2012

Stumblers Who Like This Page