واحد استاندارد بین‌المللی جرم...

تعریف آحاد اندازه‌گیری و دقت آنها شاید به نظر خیلی مهم نرسد اما در تکنولوژی و...

1 views zoomit.ir

Interest

Physics
Discovered by <a href="/stumbler/mhimhdi">Mehdi Mohammadi</a><br/>on Jan 25, 2013

Lists Containing This Page